معرفی مدیرعامل و هیات مدیره

مشخصات و سمت اعضاي هیئت مدیره به شرح جدول ذیل است.

اعضاي هيات مديره سمت مدرک تحصیلی
حسن شریفی رئیس هیئت مدیره فوق لیسانس
حمید رضا البرزی اوانکی نایب رئیس هیئت مدیره فوق لیسانس
هاشم بوذرجمهر عضو هیئت مدیره و مدیر عامل دکتری