شرکت گروه مالی توسعه تعاون

هیات مدیره

آقاي دكتر هاشم بودرجمهر - مديرعامل و عضو هيات مديره

آقاي حسن شريفي - رييس هيات مديره

آقای حمیدرضا البرزی - نائب رئیس هیات مدیره