شرکت گروه مالی توسعه تعاون

هیات مدیره

١.آقاي دكتر هاشم بودرجمهر - مديرعامل و عضو هيات مديره - تحصيلات دكترا

٢.آقاي حسن شريفي - رييس هيات مديره