شرکت گروه مالی توسعه تعاون

شرکت های گروه

  1. شرکت حامیان توسعه اعتماد
  2. شرکت کارگزاری بیمه پوشش – حوزه فعالیت : خدمات بیمه ای – درصد مالکیت حدود 100 درصد
  3. شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون
  4. شرکت واسپاری توسعه تعاون
  5. شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون
  6. شرکت صرافی توسعه تعاون